Bezpieczeństwo

REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG

§ 1. Przedmiot Regulaminu

1.1.  Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez ITWelding Dawid Glura  Powyższe usługi udostępniana są m.in. w ramach serwisu znajdującego się pod adresem seopoint.pl (zwanego dalej „Serwisem”). 

1.2. Przed przystąpieniem do korzystania z usług dostępnych w ramach Serwisu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin a ponadto Regulaminy szczególne odnoszące się do tych usług. 

1.3. Niniejszy Regulamin udostępniony jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług, a także na żądanie Użytkownika w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. 

§ 2. Definicje

2.1. Regulamin posługuje się pojęciami, które mają następujące znaczenie:

 • Usługodawca – ITWelding Dawid Glura z siedzibą w Żerkowie 5B, 56-120 Brzeg Dolny o numerze NIP: 9880300407, REGON: 385298343 
 • Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta o parametrach określonych w Regulaminie, Regulaminie szczególnym oraz innych dokumentach do, których one odsyłają.
 • Użytkownik – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lecz posiadających zdolność prawną a także osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamierzająca skorzystać z Usług.
 •  Klient – Użytkownik, który zawarł z Usługodawcą umowę o świadczenie Usług.
 • Konsument – Klient korzystający z Usług na potrzeby nie związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową lub Klient, któremu obowiązujące przepisy przyznają uprawnienia takie, jak w przypadku korzystania z Usług na potrzeby nie związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 • Umowa – umowa o świadczenie Usług określająca prawa lub obowiązki Stron, w szczególności zawarta w oparciu o treść złożonego Zamówienia, do której stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu, Regulaminów szczególnych lub innych dokumentów do, których one odsyłają. Składając Zamówienie Klient nie będący Konsumentem potwierdza znajomość ww. regulaminów i innych dokumentów oraz wyrażą zgodę na ich stosowanie jako integralnej części Umowy.
 • Zamówienie – złożone przez Klienta za pośrednictwem Konta Klienta oświadczenie woli zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.
 • Konto Klienta – zbiór danych określający zasoby i uprawnienia Klienta w ramach Usług, w tym panel administracyjny udostępniony Klientowi przez Usługodawcę na platformie internetowej za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia na Usługi i zarządzać nimi;
 •  Okres abonamentowy Usługi – okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z danej Usługi.
 • Cennik Usług – dokument zawierający informacje o obowiązujących cenach Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 • Specyfikacja Usług – charakterystyka oferowanych i świadczonych Usług.
 • Regulamin szczególny – dokument określający szczegółowe warunki świadczenia poszczególnych Usług.
 •  Definicje zawarte w Regulaminie stosowane będą do Regulaminów szczególnych oraz innych dokumentów do, których one odsyłają.

§3. Ogólne warunki świadczenia Usług

3.1. Klient zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu, Regulaminów szczególnych oraz innych dokumentów do, których one odsyłają.

3.2. W przypadku, gdy z Usług korzysta inny podmiot, Klient zobowiązany jest zapoznać go z treścią Regulaminu, Regulaminów szczególnych oraz innych dokumentów do, których one odsyłają. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania innego podmiotu korzystającego za jego przyzwoleniem z zamówionych przez niego Usług, tak jak za działania lub zaniechania własne.

3.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo, bez pogorszenia jakości świadczonej Usług, do modyfikowania sposobu realizacji Usług stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych. Powyższy zapis nie dotyczy Usług świadczonych na rzecz Konsumentów.

3.4.  Interoperacyjność treści cyfrowych w Serwisie. Do korzystania z Serwisu i Usług niezbędne jest: posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych (Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows)) umożliwiającej wyświetlanie stron WWW, niezbędne jest korzystanie z przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików „cookies” i innych podobnych do ciasteczek technologii (np. Local Storage) oraz JavaScript, systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7, 8 i 10, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub nowsze wersje bądź wersje, które je zastąpią, przepustowość połączeń internetowych co najmniej 512 kilobitów/s, Adobe Flash Player 11.X lub jego nowszej wersji. Zaleca się przed skorzystaniem z Usług bądź Serwisu sprawdzenie, czy posiadany przez Użytkownika sprzęt i oprogramowanie spełniają wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usług lub Serwisu
przez Użytkownika należy zwrócić się do Usługodawcy korzystając z adresu e-mail kontakt@seopoint.pl

3.5. Klient udziela Usługodawcy czas obowiązywania Umowy pełnomocnictwa do reprezentowania Klienta w sprawach bezpośrednio związanych z realizacją Usług na rzecz Klienta w ramach Umowy przed podmiotami trzecimi, uczestniczącymi w realizacji tej Usługi. Pełnomocnictwo ograniczone jest do czynności niezbędnych do realizacji i utrzymania Usługi, takich jak np. potwierdzenia instalacji dodatków, pluginów, rozszerzeń, aktualizacji itp. oraz czynności zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa Usługi. Pełnomocnictwo nie upoważnia Usługodawcy do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań finansowych w imieniu Klienta. Klient uprawniony jest do uzyskania w każdym czasie informacji o działaniach podjętych przez Usługodawcę w ramach ww. pełnomocnictwa. Odwołanie pełnomocnictwa uprawnia Usługodawcę do odstąpienia od Umowy, a w razie nie podjęcia takiej decyzji przez Usługodawcę, Usługodawca nie będzie odpowiedzialny za szkody Klienta (nie będącego Konsumentem) poniesione na skutek niemożności reprezentowania go przez ww. podmiotami. W przypadku Klienta będącego Konsumentem Usługodawca informuje, iż brak ww. może skutkować nieprawidłowościami w bieżącym świadczeniu Usług.

§4. Zawarcie Umowy o świadczenie usług

4.1. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług następuje poprzez rejestrację Użytkownika w Serwisie, skutkującą utworzeniem Konta Klienta, przy podaniu następujących danych Użytkownika:

 •  imię i nazwisko lub nazwa – zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub zgodnie z aktem powołania
 • adres
 • adres poczty elektronicznej e-mail
 • numer telefonu kontaktowego
 • numer NIP (nie dotyczy Konsumentów) a także:
 • wybranego przez Użytkownika Loginu,
 • wybranego przez Użytkownika Hasła Konta Klienta
  Część z ww. danych może być wymagana jedynie opcjonalnie i nie warunkować
  możliwości założenia Konta Klienta. W przypadku niektórych Usług może być
  konieczne podanie dodatkowych danych.

4.2. Klient zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zabezpieczenia poufności nadanego w toku rejestracji Loginu oraz Hasła Konta Klienta. Udostępnienie Loginu lub Hasła Konta Klienta podmiotom trzecim może nieść za sobą istotne, negatywne konsekwencje dla Klienta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Klienta danych dostępowych do Konta Klienta podmiotom trzecim.
Zapis zdania poprzedniego nie dotyczy Konsumentów.

4.3. Podmiot (osoba), który(a) dokonuje wypełnienia formularza rejestracyjnego w imieniu
Użytkownika, oświadcza, iż uzyskał bezpośrednią i udokumentowaną zgodę
Użytkownika na zawarcie w jego imieniu i na jego rzecz Umowy o świadczenie Usług.

4.4. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z oświadczeniem Użytkownika, że:

 • wyraża dobrowolną zgodę na zawarcie Umowy;
 • dane Użytkownika podane Usługodawcy są prawidłowe i nie powodują
  naruszenia praw osób trzecich oraz powszechnie obowiązujących
  przepisów prawa;
4.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Użytkownika dodatkowych dokumentów w razie powzięcia uzasadnionej wątpliwości co do prawdziwości lub poprawności przekazanych przez niego w trakcie rejestracji danych.
 

4.6. Usługodawca może odmówić realizacji Umowy w przypadku gdy formularz rejestracyjny jest niekompletny lub zawiera nieprawdziwe dane bądź dane budzące uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości. W takim przypadku Usługodawca uprawniony będzie również – po wcześniejszym wezwaniu Użytkownika do usunięcia wskazanych przez Usługodawcę nieprawidłowości w powyższym zakresie i nie ich nie
uzupełnienia przez Klienta – do usunięcia Konta Klienta.

4.7. Umowa na poszczególne Usługi jest zawarta na czas trwania tych Usług wynikający ze Specyfikacji Usług i/lub Cennika.

4.8.W przypadku, gdy Klient posiada Konto Klienta do którego przez okres 3 miesięcy nie jest przypisana żadna Usługa objęta Regulaminem szczególnym, Usługodawca po uprzednim uprzedzeniu Klienta na adres e-mail podany w Koncie Klienta i udzieleniu co najmniej 30-dniowego terminu na zalogowanie, może usunąć dane Konto Klienta.

4.9. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe podane przez Klienta jako administrator w celu realizacji Umowy oraz, w przypadku uzyskania dodatkowych, odrębnych zgód, w innych celach objętych treścią ww. zgód. Klient ma prawo m.in. do dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych); szczegółowe uprawnienia Klienta w zakresie związanym z przetwarzaniem jego danych przez Usługodawcę określa polityka prywatności publikowana pod adresem https://seopoint.pl/polityka-prywatnosci/. Działania powyższe Klient może zrealizować za pośrednictwem Konta Klienta lub w drodze indywidualnego kontaktu z Usługodawcą. Podanie przez Klienta danych osobowych
jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia Umowy.

4.10 Usługodawca przewiduje powierzenie przetwarzania danych osobowych Klienta podmiotom trzecim, z którymi współpracuje w celu zapewnienia ciągłości usług (dostawy usług kolokacyjnych, dostawcy usług płatniczych itp.).

§ 5. Płatności

5.1. Klient zobowiązuje się do wnoszenia opłat za Usługi w formie przedpłat w terminie wskazanym na fakturze proforma wysłanej na podany w procesie wypełniania formularza rejestracyjnego adres poczty elektronicznej e-mail Klienta. Zamówienie może określać inne terminy płatności za Usługi.

5.2. Wpłaty za Usługi należy wnosić za pośrednictwem przelewu bankowego lub przekazu pocztowego na rachunek bankowy Usługodawcy lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych wskazanego przez Usługodawcę.

5.3. Datą rozpoczęcia realizacji Usługi jest data uznania rachunku bankowego Usługodawcy pełną kwotą określona na fakturze, chyba że przepisy Regulaminów szczególnych lub innych dokumentów do, których one odsyłają bądź Zamówienia stanowią inaczej.

5.4. Po zaksięgowaniu wpłaty w systemie księgowym Usługodawca wystawia Klientowi fakturę VAT i przesyła na wskazany w procesie wypełniania formularza rejestracyjnego adres poczty elektronicznej e-mail; Klient będący Konsumentem uprawniony jest także do żądania otrzymania papierowej faktury na podany adres Klienta.

5.5.  Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem akceptacji Klienta na przesyłanie mu przez Usługodawcę faktur VAT drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w Koncie Klienta. W odniesieniu do Konsumentów akceptacja otrzymywania faktur elektronicznych dokonywana jest w drodze osobnego oświadczenia składanego przez Klienta w ramach ustawień Konta Klienta, przy czym Konsument nie jest zobowiązany do złożenia ww. oświadczenia.

5.6. Termin płatności za kolejny Okres abonamentowy Usługi upływa w ostatnim dniu mijającego Okresu abonamentowego Usługi .

5.7. Usługodawca ma prawo poinformować Klienta o konieczności wniesienia kolejnej opłaty abonamentowej przed upływem Okresu abonamentowego Usługi. Wraz z powiadomieniem Usługodawca ma prawo wysłać Klientowi fakturę proforma na adres poczty elektronicznej e-mail Klienta. W przypadku Konsumenta wraz z powiadomieniem Usługodawca ma prawo wysłać Klientowi fakturę proforma na adres poczty elektronicznej e-mail Klienta co nie uchybia obowiązkowi doręczenia faktury w wersji papierowej, jeśli Konsument nie wyraził zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

5.8. W przypadku braku płatności w oznaczonym terminie Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, wstrzymania się z dalszym świadczeniem Usług na rzecz Klienta lub częściowym ograniczeniem ich funkcjonalności.

5.9. Nieterminowe wnoszenie opłat przez Klienta może skutkować naliczeniem odsetek za każdy dzień opóźnienia w wysokości odsetek ustawowych.

5.10. Usługodawca nie odpowiada za skutki wynikłe z niewniesienia opłaty za dany Okres abonamentowy Usługi w terminie, w szczególności związane z niemożnością identyfikacji płatności, nieodebraniem przez Klienta faktury proforma przesłanej przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej e-mail Klienta, wpłatą przez Klienta niepełnej kwoty opłaty abonamentowej, wpłatą przez Klienta należnej kwoty po terminie wskazanym w wysłanej fakturze proforma, nieprawidłowym działaniem systemu płatności za pośrednictwem którego opłata jest wnoszona przez Klienta. Zapis niniejszego ustępu nie dotyczy Konsumentów.

5.11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w obowiązującym Cenniku Usług. Nowe ceny obowiązują od dnia wprowadzenia zmiany, a w przypadku Konsumentów od momentu doręczenia im nowego Cennika Usług, o ile Konsument nie wypowiedział Umowy w przewidzianym w niej terminie, a w braku takiego terminu – w ciągu 7 dni chyba, że niezwłoczność odpowiedzi w danym przypadku nakazuje stosowanie dłuższego terminu. Zmiany cen Usług w trakcie trwania bieżącego Okresu abonamentowego Usług nie pociągają za sobą dodatkowych kosztów dla Klienta do końca opłaconego bieżącego Okresu abonamentowego Usługi.

 

 

§ 6. Odpowiedzialność Usługodawcy

6.1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby usługi były świadczone w sposób stały nieprzerwany i na najwyższym poziomie, a w sytuacji planowej, czasowej przerwy w ich świadczeniu, dołoży starań zmierzających do poinformowania Klientów o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem.

6.2. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego likwidowania awarii w dostawie Usług powstałych po stronie Usługodawcy. W przypadku łącznego czasu trwania powstałych po stronie Usługodawcy awarii w dostawie Usług w ciągu miesiąca powyżej 99,9% czasu Usługodawca zobowiązuje się do proporcjonalnego przedłużenia Okresu abonamentowego Usług. Przedłużenie Okresu abonamentowego Usługi następuje na podstawie reklamacji zgłoszonej przez Klienta zgodnie z zasadami opisanymi w § 8

6.3.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość wykonania Usług z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Usługodawcę, w szczególności za nieprawidłowe działanie serwisów współpracujących z nim rejestrów, pośredników rejestrów lub podmiotów pośredniczących przy realizacji Usług na rzecz Klienta lub podmiotów udostępniających Usługodawcy środki niezbędne do realizacji Usług. Zapis niniejszego ustępu powyżej nie dotyczy Konsumentów, których Usługodawca informuje, iż w przypadku wystąpienia zewnętrznych nieprawidłowości, w szczególności w zakresie działanie serwisów współpracujących z nim rejestrów, pośredników rejestrów lub podmiotów pośredniczących przy realizacji Usług na rzecz Klienta lub podmiotów udostępniających Usługodawcy środki niezbędne do realizacji Usług mogą wystąpić ograniczenia w świadczeniu Usług.

6.4. Żadna ze stron Umowy nie odpowiada za opóźnienie, niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy, w przypadku gdy takie opóźnienie, niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie wynika ze zdarzenia będącego siłą wyższą. Zapis niniejszego ustępu nie dotyczy Konsumentów względem których w razie wystąpienia siły wyższej stosowane będą ogólne zapisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów.

6.5. Usługodawca nie odpowiada za skutki i sposób korzystania z Usług przez Klienta. Zapis niniejszego ustępu powyżej nie dotyczy Konsumentów względem których w opisanej w zdaniu poprzednim sytuacji stosowane będą ogólne zapisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów

6.6. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Klientów nie będących Konsumentami nie obejmuje utraconych korzyści i ograniczona jest do wysokości opłat wniesionych przez Klienta z tytułu realizacji danej Usługi za okres ostatnich 12 miesięcy.

 

§ 7. Prawa i obowiązki Klienta

7.1. Klient jest zobowiązany do korzystania z Usług zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, Regulaminem, Regulaminami szczególnymi oraz innymi dokumentami do,
których one odsyłają.

7.2. Klient zobowiązuje się do przechowywania w sposób poufny swojego Loginu oraz
Hasła Konta Klienta. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za
bezprawne lub nieprawidłowe użycie Loginu lub Hasła Konta Klienta jak również
adresu poczty elektronicznej e-mail Klienta oraz za następstwa tychże działań. Zapis
zdania poprzedniego nie odnosi się do Konsumentów.

7.3. Klient ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania własne oraz osób, którym
udostępnia Login lub Hasło Konta Klienta lub adresu poczty elektronicznej e-mail czy
też osób działających w jego imieniu i na jego rzecz

7.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do domniemania, iż wszelkie oświadczenia
i dyspozycje złożone za pośrednictwem Konta Klienta, adresu poczty elektronicznej email Klienta lub poprzez rozmowę telefoniczną z wykorzystaniem numeru telefonu
podanego w Koncie Klienta zostały złożone przez niego samego osobiście
i świadomie. Zapis zdania poprzedniego nie odnosi się do Konsumentów.

7.5. Zabrania się korzystania z Usług w sposób niezgodny z ich charakterem
i przeznaczeniem, w sposób godzący w integralność systemu informatycznego
Usługodawcy lub w sposób zakłócający korzystanie z zasobów systemowych
i sprzętowych Serwisu przez innych Klientów oraz Użytkowników.

7.6. W Serwisie zabrania się nadto spamowania, umieszczania treści mogących obrazić
innych Użytkowników, działań niezgodnych z prawem, naruszających prawa
podmiotów trzecich, dobre obyczaje oraz działań godzących w powszechnie
obowiązujące zasady współżycia społecznego. Klient zobowiązany jest do nie
dostarczania w ramach Usług treści bezprawnych.

7.7. Obowiązkiem Klienta jest aktualizowanie, w razie jakichkolwiek zmian i powiadamianie
Usługodawcy o aktualnych danych kontaktowych, billingowych (fakturowych) oraz
korespondencyjnych. Zmian swoich danych Klient może dokonywać poprzez Konto
Klienta.

7.8. Skutki składania nieprawdziwych oświadczeń, podawania błędnych, nieprawdziwych
lub nieaktualnych danych obciążają wyłącznie Klienta. Zapis zdania poprzedniego nie
odnosi się do Konsumentów.

7.9. Klient ma obowiązek terminowego dokonywania wpłat za odnowienie usług zgodnie
z harmonogramem podanym w Koncie Klienta, niezależnie od monitów dotyczących
płatności wysyłanych przez Usługodawcę drogą elektroniczną.

7.10. W przypadku uzyskania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości
o bezprawnym sposobie korzystania z Usługi, Usługodawca ma prawo do usunięcia
dostępu do Usługi oraz danych dostarczonych w jej zakresie przez Klienta.

7.11. Klient oświadcza, iż korzystać będzie z Usług w sposób nie powodujący naruszenia obowiązujących przepisów ani praw osób trzecich, w tym w szczególności, że treści dostarczane przez niego do systemów Usługodawcy nie naruszają obowiązujących przepisów, a Klient posiada do nich stosowane uprawnienia, w tym w przypadku utworów – odpowiednie prawa autorskie lub licencje.

 

§ 8. Postępowanie reklamacyjne.

8.1. Wszelkie reklamacje składane w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług powinny zostać sporządzone w formie pisemnej i przesłane pocztą tradycyjną na adres siedziby Usługodawcy. Klient będący Konsumentem może także przesłać reklamację drogą elektroniczną na adres kontakt@seopoint.pl lub w dowolny inny sposób umożliwiający Usługodawcy zapoznanie się z jej treścią.

8.2. Reklamacja powinna określać: zgłaszającego, przedmiot reklamacji a także okoliczności uzasadniające reklamację.

8.3. Reklamacje nie mogą dotyczyć:

 • rejestracji Usług w złej wierze lub niezgodnie z prawem;
 • zgłoszenia roszczeń do Usług przez inny podmiot;
 • utraty danych autoryzujących do Usług niezawinionej przez Usługodawcę
  i następstw tego zdarzenia;
 • wykorzystania Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem;
 • utraty danych autoryzujących do Konta Klienta niezawinionych przez Usługodawcę
  i następstw tego zdarzenia,
Zapisu niniejszego ustępu nie stosuje się do Konsumentów.
 

8.4. Usługodawca zastrzega sobie 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji, licząc od dnia jej otrzymania.

8.5. Usługodawca ma prawo do żądania od zgłaszającego dodatkowych informacji zmierzających do wyjaśnienia okoliczności zawartych w reklamacji. Zgłoszenie żądania wstrzymuje bieg terminu na rozpatrzenie reklamacji, chyba, że reklamację zgłasza Konsument.

 

§ 9. Wypowiedzenie umowy

9.1. W przypadku, gdy Umowa dotycząca danej Usługi zawarta została na czas nieokreślony, każda ze stron Umowy może ją wypowiedzieć w formie pisemnej lub elektronicznie w trakcie czasu jej trwania, z zachowaniem co najmniej 30-dniowego okresu wypowiedzenia, bez konieczności wskazywania przyczyny.

9.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia wykonywania umowy, jeśli Klient rażąco naruszy postanowienia Regulaminu, Regulaminów szczegółowych, dokumentów do, których one odsyłają lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Natychmiastowe zawieszenie wykonywania umowy może nastąpić także na wniosek upoważnionych organów państwowych. W przypadku gdy stroną Umowy jest Konsument warunkiem skorzystania z ww. uprawnienia przez Usługodawcę jest uprzednie poinformowanie Konsument o powyższych naruszeniach i udzielenie mu stosownego terminu na ich zaniechanie. Usługodawca nie jest zobowiązany do uprzedniego poinformowania Konsumenta o naruszeniach w przypadku, gdy z obowiązujących przepisów lub decyzji organów publicznych wynika nakaz natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi.

9.3. Zawieszenie wykonywania umowy przez Usługodawcę w warunkach opisanych w ust. 9.2 powyżej nie zobowiązuje go do zwrotu niewykorzystanej opłaty abonamentowej. Okres zawieszenia wykonywania umowy z powodu następstw określonych w 9.2 Regulaminu jest wliczany do okresu abonamentowego.

9.4. Cofnięcie przez Usługodawcę zawieszenia wykonywania umowy, o którym mowa w 9.2 Regulaminu, może nastąpić po usunięciu wszelkich nieprawidłowości leżących po stronie Klienta.

§ 10. Postanowienia końcowe

10.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, Regulaminów szczególnych a także innych dokumentów do, których one odsyłają, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Usługi, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronach Serwisu oraz doręczane uprzednio Użytkownikom na adres podany w Koncie Klienta. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania i niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o takiej decyzji drogą mailową na adres: kontakt@seopoint.pl

10.2.  Zmiany Regulaminu, Regulaminów szczególnych a także innych dokumentów do, których one odsyłają będą ogłaszane poprzez ich publikację na stronach Serwisu. Usługodawca dodatkowo zawiadomi Klientów będących Konsumentami o tych zmianach drogą elektroniczną, poprzez umieszczenie ich w panelu administracyjnym Konta Klienta lub wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej e-mail Klienta.

10.3. Nowy Regulamin, Regulaminy szczególne lub dokumenty do, których one odsyłają a także wszelkie ich zmiany wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia ich publikacji na stronach Serwisu, a w przypadku Klientów będących Konsumentami w ciągu 14 dni od daty ich doręczenia Klientowi w sposób opisany w ust 10.2 powyżej.

10.4. Klienci mają prawo odmówić zgody na wprowadzenie zmiany w terminie 14 od dnia ich publikacji na stronach Serwisu lub w przypadku Konsumentów, w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Klientowi w sposób opisany w ust 10.2 powyżej.

10.5. W przypadku Klienta nie będącego Konsumentem odmowa zgody na wprowadzenie nowych postanowień powinna być pod rygorem nieważności złożona Usługodawcy w formie pisemnej listem zwykłym przed upływem terminu. Jeżeli Klient nie złoży odmowy w wyznaczonym terminie i formie, przyjmuje się, że wyraził zgodę na nowe postanowienia. Za datę odmowy przyjmuje się datę stempla pocztowego. W przypadku Klienta będącego Konsumentem odmowa może zostać złożona w dowolny sposób, w tym drogą elektroniczną.

10.6. Klienci będący Konsumentami, którzy w wyznaczonym terminie i formie odmówili zgody na nowe brzmienie Regulaminu, Regulaminu szczególnego lub dokumentów do których one odsyłają, mogą korzystać z usług świadczonych na jego podstawie na dotychczasowych zasadach, aż do upływu terminu, na jaki Umowa została zawarta, lub do końca Okresu abonamentowego Usługi, chyba że z treści zawiadomienia o zmianie będzie wynikać, że wobec odmowy zgody Użytkownika Umowa taka ulega natychmiastowemu rozwiązaniu. Klient może też, w razie odmowy zgody na nowe brzmienie Regulaminu, Regulaminu szczególnego lub dokumentów do których one odsyłają, zażądać rozwiązania Umowy.

10.7. Przedłużenie Okresu abonamentu Usługi świadczonej na podstawie niniejszego Regulaminu, Regulaminu szczególnego lub dokumentów do którego one odsyłają traktuje się jako akceptację nowego brzmienia Regulaminu, Regulaminu szczególnego lub dokumentów do których one odsyłają. Powyższy zapis nie dotyczy Konsumentów.

10.8.  Klienci będący Konsumentami, którzy w wyznaczonym terminie i formie odmówili zgody na nowe brzmienie Regulaminu , Regulaminu szczególnego lub dokumentów do których one odsyłają, mogą korzystać z usług świadczonych na jego podstawie na dotychczasowych zasadach, aż do upływu terminu, na jaki Umowa została zawarta, lub do końca Okresu abonamentowego Usługi, chyba że z treści zawiadomienia o zmianie będzie wynikać, że wobec odmowy zgody Użytkownika Umowa taka ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.

10.9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

10.10. Usługodawca informuje, iż nie przystąpił do kodeksów dobrych praktyk ani kodeksów branżowych.

10.11. Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę jego logotypu, nazwy lub innego identyfikującego go oznaczenia dla potrzeb promocji Usługodawcy. Zapis niniejszego ustępu nie dotyczy Konsumentów.

10.12. Jeśli jakiekolwiek z postanowień regulaminu okazały się nieważne z mocy prawa lub jego wykonanie byłoby niemożliwe, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, a Strony umowy zobowiązują się do podjęcia rozmów mających na celu ustalenie zmian lub uzupełnień do Umowy oraz niniejszego Regulaminu.

10.13. Wszelkie spory wynikłe z umów pomiędzy Klientem nie będącym Konsumentem a Usługodawcą, dotyczące świadczenia Usług, których nie da się rozstrzygnąć w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe wedle siedziby Usługodawcy. W przypadku, gdy Klientem jest Konsument ww. spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według obowiązujących przepisów.

10.14. Spory pomiędzy Usługodawcą i Klientem będącym Konsumentem dotyczące Usługi mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214). Sprawa taka może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W przypadku Usługi rejestracji polskich domen internetowych spór
może być rozstrzygnięty przez sąd polubowny ds. domen internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, zgodnie z regulaminem tego sądu.

10.15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r

§ 11. Prawo do odstąpienia od Umowy

11.1. Klientowi będącemu Konsumentem w ciągu 14 dni od momentu zawarcia Umowy, przysługuje, zgodnie z treścią art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 roku poz. 827) prawo do odstąpienia od Umowy.

11.2. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 11.1 powyżej nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827), w tym w szczególności w przypadku, gdy:

 • Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, lub
 • W przypadku, gdy przedmiotem Usługi jest dostarczanie treści cyfrowych, zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku poz. 827) prawo odstąpienia od umowy o świadczenie takiej Usługi zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi jeżeli rozpoczęcie świadczenia Usługi rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

11.3. Szczegółowe informacje dotyczące prawa do odstąpienia od Umowy i sposobu jego realizacji zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 12. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Zapisy niniejszego § 12 stosowane będą wyłącznie w przypadku łącznego wystąpienia następujących warunków:

 • Klient nie korzysta z Usług w zakresie osobistym lub domowym;
 • W ramach korzystania przez Klienta z Usług dochodzi do przetwarzania danych osobowych dotyczących osób trzecich, dla których to danych Klient jest administratorem w rozumieniu obowiązujących przepisów;
 • przetwarzanie danych, o którym mowa w lit. b) powyżej realizowane jest z udziałem Usługodawcy, a Usługodawca pozostaje podmiotem przetwarzającym dane na rzecz Klienta, jako podmiot, o którym mowa w art. 28 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”;
 • pomiędzy Klientem i Usługodawcą nie obowiązuje odrębna umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
2. W przypadku opisanym w ust. 1 powyżej Klient (administrator) i Usługodawca (przetwarzający) stosować będą następujące zasady dotyczące powierzenia Usługodawcy przez Klienta przetwarzania danych osobowych.
3. W zakresie niniejszego § 12 stosowane będą następujące definicje:
 • Dane Osobowe – dane w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, które są przedmiotem niniejszego § 12 i które są przetwarzane przez Usługodawcę na rzecz Klienta w związku z realizacją Umowy i świadczeniem Usług;
 • Przetwarzanie Danych osobowych – wszelkie operacje wykonywane na Danych Osobowych, takie jak w szczególności zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, odczyt danych i ich usuwanie w rozumieniu art.
  4 pkt 2) RODO.

4. Zapisy niniejszego § 12 traktowane będą przez Klienta (administratora) i Usługodawcę (przetwarzającego) jako umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 28 ust. 3 RODO w związku z zawarciem Umowy.

5. Klient oświadcza, iż jest administratorem Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO, tj. podmiotem decydującym o celach i środkach/sposobach przetwarzania Danych Osobowych.

6. Administrator (Klient) oświadcza, że spełnił warunki legalności przetwarzania Danych Osobowych, przewidziane w RODO, w tym w szczególności, że posiada odpowiednią podstawę prawną przetwarzania Danych Osobowych i udzielił osobom, których dane dotyczą niezbędnej informacji.

7. Przetwarzający (Usługodawca) oświadcza, iż dysponuje środkami umożliwiającymi mu prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy, w tym spełnił wymagania przewidziane dla podmiotu przetwarzającego Dane Osobowe na zlecenie administratora tych danych, określone w RODO. Przetwarzający oświadcza również, że w ramach Umowy jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 8) RODO.

8. Administrator powierza Przetwarzającemu do przetwarzania Dane Osobowe, a Przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania w zgodzie z obowiązującymi przepisami i Umową. Celem przetwarzania Danych osobowych jest prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy.

9. Zakres Danych Osobowych objętych niniejszym § 12 obejmuje wszelkie Dane Osobowe jakie Klient faktycznie powierzy Usługodawcy w związku z realizacją Usług. Dane te standardowo dotyczą użytkowników stron/serwisów/usług internetowych wykorzystywanych przez Klienta w związku ze świadczeniem Usług lub dane niezbędne do rejestracji i utrzymania domen internetowych przez Klienta dla podmiotów trzecich w związku z korzystaniem przez Klienta z Usług. Dane te obejmują standardowo: adres e-mail, imię, nazwisko, telefon, adres zamieszkania.

10.Zakresy wskazane w ust. 9 powyżej są przykładowe, a w każdym wypadku zapisy niniejszego § 12 obejmować będą dane faktycznie powierzone Usługodawcy do przetwarzania w związku z realizacją Usług. W przypadku, gdy zakres lub kategorie tych danych będą inne niż wskazane w ust. 9 powyżej Klient zobowiązany jest do uprzedniego wskazania Usługodawcy faktycznego zakresu i kategorii danych powierzanych do przetwarzania. Klient zobowiązuje się nie przetwarzać i nie powierzać Usługodawcy do przetwarzania w związku z Usługami danych, o których mowa w art. 9 RODO.

11. Przetwarzający może Przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie i wyłącznie w okresie jej obowiązywania

12.  Przetwarzający Przetwarza Dane Osobowe wyłącznie na udokumentowane (pisemnie lub elektronicznie) polecenie Administratora oraz w zakresie opisanym w Umowie. 

13. Przy przetwarzaniu Danych Osobowych Przetwarzający stosować będzie obowiązujące przepisy i zasady określone w Umowie, przy czym w razie sprzeczności między nimi pierwszeństwo mają obowiązujące przepisy. W ramach powyższego Przetwarzający zobowiązany jest do realizacji wszelkich działań wskazanych w art. 28 RODO, w tym do:

 • wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie powierzonych Danych Osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, w tym środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo
  przetwarzania, o których mowa w art. 32 RODO;
 • umożliwienia Administratorowi dokonania przeglądu stosowanych środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie toczyło się zgodnie z prawem, a także uaktualniania tych środków w przypadku, gdy okażą się one niewystarczające do tego, aby zapewnić zgodne
  z prawem przetwarzanie Danych Osobowych powierzonych Przetwarzającemu;
 • pomagania Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO; w szczególności, Przetwarzający zobowiązuje się przekazywać Administratorowi informacje oraz wykonywać jego uzasadnione polecenia dotyczące stosowanych środków
  zabezpieczania Danych Osobowych, przypadków naruszenia ochrony Danych Osobowych oraz zawiadamiania o tym organu nadzorczego lub osób, których Dane Osobowe dotyczą, przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych, oraz przeprowadzania uprzednich konsultacji z organem nadzorczym i wdrożenia zaleceń organu;
 • pomagania Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 15-22 RODO;
 • ) niezwłocznego informowania Administratora, jeżeli zdaniem Przetwarzającego wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych obowiązujących przepisów;
 • stosowania się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO.

14.  Przetwarzający zobowiązany jest do podjęcia niezbędnych środków służących zachowaniu Danych Osobowych w poufności przez osoby, którym udostępni te dane.

15. Przetwarzający zobowiązuje się nie przekazywać Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy bez zgody Administratora.

16. Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym Przetwarzania Danych Osobowych, skierowanej do Przetwarzającego, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego, chyba, że możliwość nie udzielenia ww. informacji wynika z obowiązujących przepisów lub orzeczeń sądowych.

17. W przypadku rozwiązania Umowy Przetwarzający zobowiązany jest wedle wyboru Administratora do usunięcia lub zwrócenia wszelkich Danych Osobowych oraz do usunięcia wszelkich ich istniejących kopii.

18. Administrator jest upoważniony do przeprowadzenia audytu zgodności przetwarzania danych osobowych przez Procesora z Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. Audyt, o którym mowa powyżej będzie przeprowadzany wyłącznie za uprzednim zawiadomieniem doręczonym Przetwarzającemu najpóźniej na 14 dni przed planowanym audytem. Audyt może mieć miejsce wyłącznie w godzinach pracy Przetwarzającego (9-17 w dni robocze) i być przeprowadzony w wymiarze nie większym niż 5 dni w skali roku kalendarzowego. W przypadku udziału w audycie zewnętrznego audytora udział ten warunkowany będzie zawarciem przez tego audytora odpowiedniej umowy o zachowaniu poufności z Przetwarzającym. Administrator przeprowadza audyt na swój koszt, zaś Przetwarzający uprawniony jest do żądania od Administratora pokrycia kosztów wynikłych z przeprowadzanego audytu pokrycia szkód wywołanych audytem – chyba, że w drodze audytu wykazano istotne naruszenie przez Przetwarzającego Umowy lub obowiązujących przepisów. 

19. Jeżeli Przetwarzający zamierza podpowierzyć Przetwarzanie Danych Osobowych swoim podwykonawcom, zobowiązany jest uprzednio poinformować Administratora o zamiarze podpowierzenia oraz o tożsamości (nazwie) podmiotu, któremu ma zamiar podpowierzyć przetwarzanie danych, a także o charakterze podpowierzenia, zakresie danych i czasie trwania podpowierzenia w celu uzyskania zgody Administratora. 

20. . Administrator dopuszcza możliwość podpowierzenia Przetwarzania powierzonych Danych Osobowych podwykonawcom Przetwarzającego wyłącznie za uprzednią zgodą Administratora, zgoda ta może zostać wyrażona w drodze elektronicznej, zaś brak odpowiedzi Administratora na wniosek Przetwarzającego o udzielenie ww. zgody w terminie 48 godzin od jego otrzymania uznaje się za udzielenie zgody.

21. Administrator wyraża zgodę, o której mowa w ust. 20 powyżej na podpowierzenie na rzecz następujących podmiotów: DomainMaker; HRD.pl; ResellerClub; NASK; Globalsign; RapidSSL cPanel; JBMC Software Inc (DirectAdmin); Ndchost.com; Cloud Linus Inc.; x10Hosting LLC; Litespeed Technologies Inc; OnApp Limited; Way to the Web Limited; NodePing; Promise; Microsoft Corporation; Solusvm; SpamExperts; JetApps; R1soft; GTT; ZIZ.pl Daniel Lisowski; ITmon – Piotr Kmita; XIRIT Ireneusz Jaszczak; FIRENIX IT SOLUTIONS Mateusz Soćko; Fabryka klientów; Vibbe; CloudIT Mariusz Sitarz; oraz innych podmiotów spełniających warunki Umowy, z którym Przetwarzający stale współpracuje (podwykonawców, dostawców usług technicznych itp.) w celu realizacji Usług.

22. W przypadku podpowierzenia przez Przetwarzającego na rzecz podmiotów nie wskazanych konkretnie powyżej Przetwarzający zobowiązany jest do zawiadomienia Administratora (e-mail) o konkretnym podmiocie i wyrażenia zgody przez Administratora. Brak odpowiedzi Administratora w ciągu 2 dni od daty otrzymania informacji oznacza wyrażenie zgody na takie podpowierzenie.

23. Administrator odpowiada za szkody poniesione przez Przetwarzającego na skutek naruszenia Umowy przez Administratora, w tym w szczególności złożenia nieprawdziwych oświadczeń, o których mowa w § 2. W zakresie odpowiedzialności Przetwarzającego stosowany będzie zapis § 6 ust. 6.6.

24. Zapisy niniejszego § 12 stosowane będą odpowiednio w przypadku, gdy Klient nie jest administratorem dla Danych Osobowych, ale przetwarza je jako podmiot przetwarzający. W takim wypadku między Klientem i Usługodawcą realizowane będzie sub-powierzenie Danych Osobowych, a Klient oświadcza, iż uzyskał zgodę administratora danych na takie dalsze ich powierzenie do Usługodawcy.

30 dniowy zwrot środków

W przypadku niezadowolenia zwracamy środki do 30 dni!

Postaw na bezpieczeństwo swojej marki!

Stawiamy tylko na sprawdzone rozwiązania.