Bezpieczeństwo

Regulamin usług hostingowych

§ 1. Przedmiot Regulaminu

1.1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem) określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług hostingu. Niniejszy Regulamin stanowi Regulamin szczególny w stosunku do ogólnego Regulaminu świadczenia usług.

1.2. Przed przystąpieniem do korzystania z usług hostingu należy uważnie przeczytać Regulamin a ponadto Regulamin świadczenia usług.

1.3. Niniejszy Regulamin udostępniony jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług, a także na żądanie Użytkownika w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

§ 2. Definicje

2.1. Regulamin posługuje się pojęciami, które mają następujące znaczenie:

 • Usługa hostingu – świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta usługa, polegająca na udostępnieniu Klientowi za pośrednictwem sieci Internet Serwera będącego w użytkowaniu Usług
 • Serwer – samodzielne urządzenie lub wydzielona systemowo przestrzeń jego zasobów służące do zapisu i przetwarzania danych w formacie cyfrowym oraz wykonywania operacji na tych danych, opcjonalnie wraz z oprogramowaniem służącym m. in. do administrowania zapisanymi danymi, oraz zapewnionym dostępem do zasilania i sieci Internet.
 • Usługa dodatkowa – niezależna usługa, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta w ramach Umowy o usługi dodatkowe, rozszerzająca użyteczność Usługi hostingu, o parametrach wymienionych szczegółowo w Cenniku Usług. Niektóre Usługi dodatkowe mogą posiadać własne regulaminy.
 • Umowa o usługi dodatkowe – umowa zawierana przez Klienta z Usługodawcą, w ramach której Usługodawca świadczyć będzie Usługi dodatkowe.

2.2. Ponadto Regulamin posługuje się pojęciami, które mają znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia usług. 

§3. Przedmiot Umowy i warunki jej realizacji

3.1. Umowa o świadczenie Usługi hostingu zawierana jest przez złożenie przez Klienta Zamówienia określającego szczegółowe warunki usługi stosownie do pakietów
oferowanych przez Usługodawcę opisanych w Cenniku Usług i Specyfikacji Usług.

3.2. Techniczne szczegóły Usługi hostingu określają Specyfikacja Usług i Cennik Usług publikowane na stronie https://seopoint.pl/pakiety-hostingowe/.

3.3. Usługodawca Nie później niż w ciągu 12 godzin od złożenia przez Klienta Zamówienia, udostępni Klientowi zasoby Serwera zgodne ze Specyfikacją Usług, w wybranym przez Użytkownika w zamówieniu zakresie (wariancie) i umożliwi dokonywania instalacji oprogramowania kompatybilnego z oferowanymi technologiami. Przez pierwsze 14 dni od momentu uruchomienia Usługa hostingu działać będzie w trybie testowym, nie wymagającym wniesienia opłaty. Po upływie ww. terminu Klient zobowiązany jest do dokonania stosownej płatności, a w przypadku jej nie dokonania Usługa hostingu zostanie wyłączona. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia Usługi hostingu w trybie testowym osobom, które uprzednio korzystały z okresu testowego Usługi hostingu.

3.4.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Usługi hostingu w sytuacji gdy zachodzi uzasadniona obawa, że Usługa hostingu wykorzystywana będzie do celów niezgodnych z przeznaczeniem i charakterem tej usługi, w szczególności gdy będzie wykorzystywana przez Klienta w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów sprzętowych Usługodawcy lub innych podmiotów, a także gdy zachodzi uzasadniona obawa, że za pomocą tej Usługi
dokonywane będą działania stanowiące czyny zabronione.

3.5. Klient zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, ażeby instalowane przez niego na Serwerze oprogramowanie oraz inne treści i dane były wolne od błędów i luk w
zabezpieczeniach.

3.6. Pierwszy Okres abonamentowy Usługi uwzględnia czas trwania tzw. okresu testowego, którego długość w przypadku dostępności podana jest w Specyfikacji Usług. Klient może zrezygnować z okresu testowego.

3.7. W ramach Usługi hostingu Klient uzyskuje możliwość samodzielnego zarządzania i administrowania udostępnionymi Klientowi zasobami Serwera, w tym również do samodzielnego tworzenia kopii zapasowych zawartych na nim danych.

3.8. Usługodawca nie jest zobowiązany do tworzenia kopii zapasowej danych zawartych na udostępnionym Klientowi Serwerze i nie jest zobowiązany do ich przywrócenia w przypadku ich utraty przez Klienta. Zalecane jest sporządzanie takich kopii samodzielnie przez Klienta.

3.9. W czasie trwania Okresu abonamentowego Usługi Klient ma prawo do korzystania z Usług dodatkowych, przeznaczonych do współpracy z Usługą hostingową Klienta, dla której zostały one zamówione.

3.10. W przypadku przekroczenia w trakcie Okresu abonamentowego Usługi przewidzianego w Specyfikacji Usług limitu transferu danych lub innych limitowanych parametrów, Usługodawca jest uprawniony do wstrzymania się z dalszym świadczeniem Usługi hostingowej na rzecz Klienta lub częściowym ograniczeniem jej
funkcjonalności do końca tego Okresu abonamentowego Usługi, o czym Usługodawca poinformuje Klienta. W przypadku Zamówienia i opłacenia przez Klienta zmiany określonego w Specyfikacji Usług wariantu parametrów posiadanej aktualnie Usługi hostingowej na wariant o wyższym limicie transferu danych,
Usługodawca niezwłocznie przywraca funkcjonowanie Usługi hostingowej.

3.11. W trakcie bieżącego Okresu abonamentowego Usługi Klient ma możliwość, na podstawie dokonanego Zamówienia, zmiany określonego w Specyfikacji Usług wariantu parametrów Usługi hostingowej na wariant, za który przewidziana jest opłata wyższa niż wniesiona za ten bieżący Okres abonamentowy Usługi. W takim przypadku Klient wnosi opłatę w kwocie równej różnicy pomiędzy ceną wariantu droższego, a wariantu obecnie posiadanego (tańszego), proporcjonalnie do pozostałej części Okresu abonamentowego. Okres abonamentowy Usługi w trakcie którego dokonano w/w Zamówienia pozostaje bez zmian.

3.12. Usługa hostingu może być świadczona w sposób ciągły w następujących po sobie Okresach Abonamentowych Usługi.

3.13.  W celu przedłużenia Okresu Abonamentowego Usługi, Klient uiszcza wymaganą Cennikiem Usług opłatę najpóźniej na 7 dni przed końcem upływającego Okresu abonamentowego Usługi.

3.14. Brak przedłużenia Okresu abonamentowego Usługi przez Klienta, w tym na skutek dokonania opłaty warunkującej takie przedłużenie z opóźnieniem powoduje zakończenie przez Usługodawcę świadczenia Usługi hostingu oraz Usług dodatkowych do niej zamówionych, skutkującą usunięciem wszelkich danych zgromadzonych przez Klienta na Serwerze. Usługodawca poinformuje Klienta o ww. okolicznościach z odpowiednim wyprzedzeniem przed zakończeniem biegnącego Okresu abonamentowego Usługi.

§4. Zasady Odpowiedzialności

4.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki będzie wykorzystywana Usługa hostingowa, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki bądź szkody, treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet znajdujące się na udostępnionym Klientowi Serwerze, utratę przez Klienta danych zgromadzonych na udostępnionym Klientowi Serwerze spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu, oprogramowania), na które, pomimo dołożenia należytej staranności, Usługodawca nie miał wpływu. Zapis
niniejszego ustępu nie dotyczy Konsumentów.

4.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do treści zamieszczonych przez Klienta w ramach Usługi hostingu, w przypadku, gdy
stosownie do obowiązujących przepisów utrzymywanie takich treści stanowić mogłoby naruszenie prawa lub praw osób trzecich.

4.3. Klient zobowiązuje się korzystać z Usługi hostingu wyłącznie w zakresie zgodnym z jej przeznaczeniem określonym w Regulaminie oraz Specyfikacji Usług nie podejmując przy tym działań polegających m in. na :

 • umieszczaniu na serwerze treści niezgodnych z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa (m.in. zawierających nielegalne oprogramowanie, nawołującymi do przemocy, nienawiści, zawierającymi sceny pornograficzne z udziałem dzieci lub zwierząt), normami społecznymi i obyczajowymi,
 • świadomym lub nieświadomym działaniu na szkodę innych Klientów (np. rozsyłania masowej korespondencji, tzw. SPAM), a także podejmowaniu innych działań na szkodę Usługodawcy,
 • umieszczeniu na serwerze takich elementów, jak np. trackery sieci P2P, serwery proxy, programy typu RapidLeech, strony o tematyce warezowej,
  gry przeglądarkowe, programy transmitujące w czasie rzeczywistym dźwięk lub obraz, pliki wykorzystywane przez inne serwery nie administrowane
  przez Usługodawcę (np. zdjęcia w serwisach aukcyjnych), chyba że Specyfikacja Usług dopuszcza takie działania,
 • przeniesieniu na osoby trzecie prawa do korzystania z Usług hostingu bez zgody i wiedzy Usługodawcy,
 • świadomym lub nieświadomym powodowaniu niestabilności systemu Usług hostingowych,
 • świadomym lub nieświadomym działaniu prowadzącym do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,
 • naruszeniu praw osób trzecich, w szczególności naruszaniu praw autorskich.

4.4. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Usługobiorcy lub podmiotom trzecim w wyniku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez
Klienta postanowień Regulaminu. 

§ 5. Postanowienia końcowe

5.1. Usługodawca W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu świadczenia usług.

5.2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się zapisy obowiązujących przepisów i ogólnego Regulaminu świadczenia usług. W razie
sprzeczności pomiędzy ww. dokumentami stosuje się następującą kolejność: obowiązujące przepisy, niniejszy Regulamin szczegółowy, ogólny Regulamin
świadczenia usług.

5.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2021.