Bezpieczeństwo

Regulamin usług rejestracji domen

§ 1. Przedmiot Regulaminu

1.1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem) określa rodzaj, zakres i warunki
świadczenia usług rejestracji domen internetowych. Niniejszy Regulamin stanowi
Regulamin szczególny w stosunku do Regulaminu świadczenia usług. 

1.2. Przed przystąpieniem do korzystania z usług rejestracji nazw domen należy uważnie
przeczytać Regulamin a ponadto Regulamin świadczenia usług.

1.3. Niniejszy Regulamin udostępniony jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług, a także na żądanie Użytkownika w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 

§ 2. Definicje

2.1. Regulamin posługuje się pojęciami, które mają następujące znaczenie:

 • Usługa rejestracji – usługa rejestracji nazw domen świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta, polegająca na przedłożeniu Rejestratorowi danych koniecznych do rejestracji nazwy Domeny w imieniu i/lub na rzecz Klienta oraz podjęciu innych czynności zmierzających bezpośrednio do realizacji przez Rejestratora Rejestracji a ponadto obejmująca wykonywaną wobec Rejestratora obsługę administracyjną zarejestrowanej Domeny.
 • Rejestracja – usługa realizowana przez Rejestratora, polegająca na dokonaniu rejestracji Domeny na rzecz Klienta i utrzymaniu jej dostępności, w ramach zawartej przez Rejestratora i Klienta Umowy rejestracyjnej.
 • Rejestrator – odpowiednio uprawniony podmiot, który na mocy Umów rejestracyjnych zawartych z Klientami świadczyć będzie dla nich Rejestrację. Dla wszystkich domen jest to firma Consulting Service Sp. z o.o.
 • Domena – unikalny w skali sieci Internet ciąg znaków alfanumerycznych zawierający nazwę oraz odpowiednie rozszerzenie, możliwy do zarejestrowania i rejestrowany na podstawie Umowy rejestracyjnej zawartej przez Klienta z Rejestratorem.
 • Baza WHOIS – ogólnoświatowa baza informacji o domenach zawierająca wpisy m in. o zarejestrowanych domenach, ich właścicielach i administratorach.
 • Umowa rejestracyjna – umowa, którą Klient zawiera z Rejestratorem przy wykorzystaniu mechanizmów udostępnionych w ramach Rejestracji i Usługi rejestracji.
 • Umowa o rejestrację – Umowa zawierana przez Klienta z Usługodawcą, w ramach której Usługodawca zobowiązuje się względem Klienta do realizacji Usługi rejestracji.
 • Usługa dodatkowa – niezależna usługa, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta w ramach Umowy o usługi dodatkowe, wzbogacająca użyteczność zarejestrowanej Domeny, o parametrach wymienionych szczegółowo w Cenniku usług. Niektóre Usługi dodatkowe mogą posiadać własne regulaminy.
 • Umowa o usługi dodatkowe – umowa zawierana przez Klienta z Usługodawcą, w ramach której Usługodawca świadczyć będzie Usługi dodatkowe.

2.2. Ponadto Regulamin posługuje się pojęciami, które mają znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia usług.

§3. Przedmiot Umowy

3.1. Na podstawie Umowy o rejestrację Usługodawca zobowiązuje się względem Klienta do świadczenia na jego rzecz Usługi rejestracji, polegającej na przesłaniu Rejestratorowi danych przedstawionych przez Klienta w Zamówienia i monitorowaniu działań Rejestratora zmierzających do Rejestracji Domeny a ponadto zobowiązuje się do, trwającej przez cały Okres abonamentowy Usługi, obsługi administracyjnej zarejestrowanej Domeny wykonywanej wobec Rejestratora.

3.2. Zawarcie Umowy o rejestrację jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta o udzieleniu Usługodawcy upoważnienia do reprezentowania Klienta przed Rejestratorem we wszelkich sprawach dot. zawierania Umowy rejestracyjnej jak i przy administrowaniu zarejestrowaną Domeną. Klient upoważnia przy tym Usługodawcę do przetwarzania i przekazania Rejestratorowi danych podanych Usługodawcy przez Klienta w tym danych osobowych niezbędnych do realizacji Usługi rejestracji.

3.3. Zawarcie Umowy rejestracji obejmuje zobowiązanie Klienta do przestrzegania regulaminów Rejestratora świadczącego Rejestrację. Usługodawca udostępni Klientom odnośniki do regulaminów Rejestratorów zarządzających domenami znajdującymi się w zakresie aktualnej oferty Usługi rejestracji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Klienta niezgodne z regulaminami Rejestratorów. Zapis zdania poprzedniego nie dotyczy Konsumentów.

 

§4. Realizacja Usługi

4.1. Usługodawca nie później niż w ciągu 48 godzin od złożenia przez Klienta Zamówienia oraz odnotowania przez Usługodawcę wpływu określonych w Cenniku Usług opłat za wykonanie Usługi Rejestracji podejmie czynności niezbędne do zawarcia w imieniu Klienta Umowy rejestracyjnej. W przypadku Konsumenta Usługodawca podejmie ww. czynności w terminie 14 dni od złożenia Zamówienia chyba że Konsument zażąda wcześniejszego rozpoczęcia realizacji Usługi rejestracyjnej. Usługodawca informuje Konsumenta, iż żądanie wcześniejszego rozpoczęcia realizacji Usługi rejestracyjnej powodować będzie utratę prawa do odstąpienia od Umowy o rejestrację.

4.2. Ze względu na rozproszoną budowę systemu rejestracji Domen ani Rejestrator ani też Usługodawca nie gwarantują, że wybrana przez Klienta w Zamówieniu Domena zostanie zarejestrowana, mimo tego, że w chwili jej wybierania przez Klienta wynik wyszukania Bazy WHOIS wskazywał na jej dostępność. 

4.3. W przypadku braku dostępności Domeny lub w związku z inną niezależną od Usługodawcy niemożliwością świadczenia Usługi rejestracji lub Usług dodatkowych w zakresie wskazanym w Zamówieniu, Usługodawca dokona zwrotu uiszczonych przez Klienta na rzecz Usługodawcy opłat.

4.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Usługi rejestracji w sytuacji gdy wskazana w Zamówieniu Domena: 

 • jest zarejestrowana lub jest zarezerwowana dla innego podmiotu lub osoby;
 • posiada treść / nazwę niedopuszczalną z uwagi na obowiązujące przepisy lub treść o charakterze wulgarnym, naruszającym ogólne normy obyczajowe itp.
 • jest znakiem lub elementem znaku towarowego lub innego prawa nie przysługującego Klientowi

4.5. Pod rygorem odmowy uruchomienia lub zaprzestania świadczenia Usługi rejestracji Usługodawca może w każdym momencie zażądać od Klienta okazania stosownych dokumentów uprawniających do rejestracji danej Domeny lub innych potrzebnych dokumentów potwierdzających : dane Klienta podane w Zamówieniu, umocowanie osób działających w imieniu Klienta, prawo Klienta do wskazanej Domeny. Usługodawca ma prawo przekazać ww. dokumenty Rejestratorowi.

4.6. Usługa rejestracji może być świadczona w sposób ciągły w następujących po sobie okresach abonamentowych Usługi. Długość okresu abonamentowego określa Zamówienie.

4.7. W celu przedłużenia okresu abonamentowego Usługi, Klient uiszcza wymaganą Cennikiem Usług opłatę najpóźniej na 7 dni przed końcem upływającego okresu abonamentowego Usługi. 

4.8. Brak przedłużenia okresu abonamentowego Usługi przez Klienta, w tym na skutek dokonania opłaty warunkującej takie przedłużenie z opóźnieniem, może skutkować wyrejestrowaniem Domeny, utratą przez Klienta prawa do Domeny lub nabyciem takiego prawa przez podmiot trzeci co może uniemożliwić realizację Usługi rejestracji.

4.9.W przypadku gdy na skutek niedokonania przez Klienta przedłużenia okresu abonamentowego Usługi nie nastąpiła całkowita utrata prawa do Domeny,
Usługodawca może podjąć na podstawie Zamówienia odpowiednie działania zmierzające do przewrócenia Klientowi pełnego prawa do Domeny co stanowi Usługę dodatkową, za którą pobierana jest opłata wskazana w Cenniku Usług.

4.10. W ramach Usługi rejestracji istnieje możliwość dokonania przeniesienia rejestracji i obsługi Domeny do Usługodawcy o ile Rejestrator prowadzący rejestr obejmujący daną Domenę nie wyklucza takiego prawa.

4.11. Przeniesienie rejestracji i obsługi Domeny do Usługodawcy następuje na podstawie Zamówienia a także uiszczenia stosownej opłaty o ile taka jest przewidziana w Cenniku Usług.

4.12.  Dane Klienta przekazane zostaną Rejestratorowi danej Domeny w celu realizacji przez niego Umowy rejestracyjnej.

§ 5. Zasady odpowiedzialności

5.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za :

 • szkodę powstałą po stronie Klienta na skutek działania lub zaniechania Rejestratora, w szczególności zablokowania Domeny, niewykonania
  Rejestracji, wyrejestrowania Domeny lub niewykonania odnowienia Domeny
 • błędne wskazania wyszukiwarki nazw domen Bazy WHOIS
 • sposób prezentacji oraz wykorzystania danych umieszczonych w Bazie WHOIS
 • zajęcie Domeny przez inny podmiot lub osobę trzecią w przypadku nieuregulowania przez Klienta płatności zgodnie z terminem wskazanym
  przez Usługodawcę
 • ewentualne spory i roszczenia przeciwko Klientowi, związane z rejestracją przez niego danej Domeny
5.2. W odniesieniu do Konsumentów zapisy ust. 5.1 nie będą stosowane, a w ich miejsce stosuje się zapisy poniższe niniejszego ust. 5.2: Usługodawca informuje i zastrzega, iż :
 • działania lub zaniechania Rejestratora, w szczególności zablokowania Domeny, niewykonania Rejestracji, wyrejestrowania Domeny lub niewykonania odnowienia Domeny są działaniami niezależnymi od działań Usługodawcy i Usługodawca może nie mieć na nie wpływu;
 • wyszukiwarka nazw domen Bazy WHOIS może pokazywać nieprawidłowe dane, co może mieć wpływ na realizację Usługi rejestracji;
 • w przypadku nieuregulowania przez Klienta płatności zgodnie z terminem wskazanym w Umowie o rejestrację domena może zostać bezpowrotnie utracona;
 • podmioty trzecie, którym przysługiwać mogą do danej domeny prawa wynikające z posiadanych praw własności intelektualnej itp. (np. prawa z rejestracji znaku towarowego) mogą kierować pod adresem Klienta roszczenia, związane z rejestracją przez niego danej Domeny
5.3. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Usługobiorcy w wyniku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Klienta postanowień Regulaminu lub regulaminów stosowanych przez Rejestratora Domeny.
5.4. W przypadku wynikającej z obowiązujących przepisów lub decyzji właściwych organów sądowych i innych organów rozstrzygających spory (np. sądów polubownych) konieczności wyrejestrowania przez Klienta Domeny lub przekazania przez niego praw do Domeny podmiotom lub osobom trzecim Usługodawca nie będzie z tego powodu zobowiązany do żadnych świadczeń na rzecz Klienta, w tym w szczególności do zwrotu całości lub części wniesionych przez niego opłat.
5.5. Klient nie będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż jego dane widoczne będą w ogólnodostępnych bazach danych abonentów domen, takich jak m.in. Baza WHOIS.
 

§ 6. Postanowienia końcowe

6.1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się zapisy obowiązujących przepisów i ogólnego Regulaminu świadczenia usług. W razie sprzeczności pomiędzy ww. dokumentami stosuje się następującą kolejność: obowiązujące przepisy, niniejszy Regulamin szczegółowy, ogólny Regulamin świadczenia usług.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2021r.